ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಏನೇ ಹೇಳಿ

ಏನೇ ಹೇಳಿ
Expiry Date ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ
ಯಾರದ್ದಾದ್ರೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದರಷ್ಟೇ
ಸಾರ್ಥಕ.

Leave a Reply