ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಏನೇ ಹೇಳಿ

ಏನೇ ಹೇಳಿ
ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಅಂಧಕಾರ ತುಂಬಿದ್ದಾಗ
ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆಷ್ಟು, ಹೋದ್ರೆಷ್ಟು!

Leave a Reply