ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಏನೇ ಹೇಳಿ

ಕಣ್ಣ ಮೀರಿದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವ
ಕಣ್ಣಿಗೇ ಕಾಣಲಾರ
ಏನೇ ಹೇಳಿ
ಕಂಡದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತ
ಕಣ್ಣನೇ ನೆನಪಾರಿದ!

Leave a Reply