ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 7 ಜಿಗಣಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ

11 ಶಿರಸಿ, ಲಾ ಕಾಲೇಜ್

13 – 18 ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಬೈಠಕ್

19 ಜಿಗಣಿ, ಶಿಬಿರ

21 ವಿಜಯಪುರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ

22 ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್; ಸಂಜೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

23 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮ, ಕೆಂಗೇರಿ

24 ಶಿಬಿರ ಸಮಾರೋಪ, ಮೈಸೂರು

25 ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ, ಜಿಗಣಿ

26 ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಹುಕ್ಕೇರಿ  

 

(ಬಾಕಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ… )

Leave a Reply