ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಮಾರ್ಚ್

13 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಕೋರಮಂಗಳ, ಬೆಂಗಳೂರು

17 – ಹರಟೆ, ತುಮಕೂರು

18 – ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಕ್ಷಮ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

20 – ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು

21 – ಜಿಕೆವಿಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ, ಬೆಂಗಳೂರು

25 – ಉಪನ್ಯಾಸ, ಗುರುಪುರ, ಮಂಗಳೂರು

26 – ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಬಾರ್ಕೂರು

27 – ಚಿತ್ರಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮಾರೋಪ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

30 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಸರ್ಜಾಪುರ

31 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಏಪ್ರಿಲ್

1 –  ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಶಂಕರಪುರಂ

2 –  ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಮೂಡಬಿದಿರೆ

5 – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

7 –  ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ

14 –  ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ

15 – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ, ಉಳ್ಳಾಲ

24ರಿಂದ ಮೇ4ರವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪ್ರವಾಸ

Leave a Reply

ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಮಾರ್ಚ್

13 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಕೋರಮಂಗಳ, ಬೆಂಗಳೂರು

17 – ಹರಟೆ, ತುಮಕೂರು

18 – ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಕ್ಷಮ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

20 – ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು

21 – ಜಿಕೆವಿಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ, ಬೆಂಗಳೂರು

25 – ಉಪನ್ಯಾಸ, ಗುರುಪುರ, ಮಂಗಳೂರು

26 – ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಬಾರ್ಕೂರು

27 – ಚಿತ್ರಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮಾರೋಪ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

30 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಸರ್ಜಾಪುರ

31 – ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

ಏಪ್ರಿಲ್

1 –  ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಶಂಕರಪುರಂ

2 –  ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಮೂಡಬಿದಿರೆ

5 – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ, ಉಡುಪಿ

7 –  ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ

14 –  ಜಾಗೋಭಾರತ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ

15 – ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ, ಉಳ್ಳಾಲ

24ರಿಂದ ಮೇ4ರವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪ್ರವಾಸ

Leave a Reply