ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಜೂನ್ ೧೭   ಮೈಸೂರು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

೧೮    ಮತ್ತೀಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ

೧೯    ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಪರಂಪರಾ ಪ್ರವಾಸ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭ ಮತ್ತು

ಜಾಗೋ ಭಾರತ್ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ

೨೩    ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

೨೪   N M K R V ನೈತಿಕ ತರಗತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಜುಲೈ  ೦೧  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಾಗೋ ಭಾರತ್

೦೨    ಅಭ್ಯಾಸ ವರ್ಗ, ಧರ್ಮ ಜಾಗರಣ

೦೪ರಿಂದ೧೪ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Leave a Reply