ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಈವರೆಗಿನಂತೆ)

ಫೆಬ್ರವರಿ 2                 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 3                 ಕೊಪ್ಪಳ

ಫೆಬ್ರವರಿ 4- 5            ಬೆಳಗಾಮ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ

ಫೆಬ್ರವರಿ 6                 ಕಾಸರವಳ್ಳಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 7                 ಬೆಳಗಾಮ್ – ಜಾಗೋಭಾರತ್

ಫೆಬ್ರವರಿ 11-13         ಕಾಳಿ ಉತ್ಸವ- ವಿಜಯನಗರ

ಫೆಬ್ರವರಿ 17               ತರಳಬಾಳು ಮಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಫೆಬ್ರವರಿ 18               ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ- ಜಾಗೋಭಾರತ್

ಫೆಬ್ರವರಿ 19              ಚೆನ್ನರಾಯ ಪಟ್ಟಣ- ಜಾಗೋಭಾರತ್

ಫೆಬ್ರವರಿ 27-28       ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ನಿನಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

 

1 Response to ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಈವರೆಗಿನಂತೆ)

  1. Pramod

    where is d function organized in hubli????

Leave a Reply