ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ತಿದ್ದರಾ? ಸತ್ಯವೆಷ್ಟು, ಸುಳ್ಳೆಷ್ಟು?

v

ಗೋಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೇರ ಕಂಡವರ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲರೆ?

ವಿವೇಕಾನಂದರು ಗೋಮಾಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಳೆದಿದ್ದ ನಿಲುವು ಎಂಥದಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃತಿಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವರಗಳ ದಾಖಲೆಸಹಿತ ಲೇಖನ ಈ   govu final – ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ…

Leave a Reply