ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ನಲಿವು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಿಸಬಲ್ಲುದಷ್ಟೇ,
ಏನೇ ಹೇಳಿ
ನೋವಿನ ನಶೆಯೇ
ಅಂತಮರ್ುಖಿಯಾಗಿಸೋದು

Leave a Reply