ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅವನು

ಬಾಗಿಲು ಬಡಿವಾಗ

ನಾನೇ ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆವಂತಿದ್ದರೆ

ಸಾಕು ಬದುಕು

ಏನೇ ಹೇಳಿ

Leave a Reply