ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ಏನೇ ಹೇಳಿ
ನಾನು ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿರಬಹುದು,
ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ…

Leave a Reply