ವಿಭಾಗಗಳು

ಸುದ್ದಿಪತ್ರ


 

ನಾನೆಷ್ಟು ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ!!

Friday, March 21st, 2014

ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸಿದ್ದು ನೀನು, ಮಮ್ಮು ಉಣಿಸಿದ್ದು ನೀನು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತೋರಿದವಳು ನೀನು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿಸಿದ್ದು ನೀನು, ಮಾತ್ರ ನೀನು! ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಜಗವ ಕಂಡ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೋ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ಅರಳಿಸಿದ ಕಣ್ಣು ಹೊಲಸ ಕಂಡಿತು ತಿನ್ನಬಾರದ ತಿಂದೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೆ ನೀ ಹಿಡಿದ ಕೈ ಒದರಿ ಓಡಿದೆ, ನಾನೇ ಓಡಿದೆ.. ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ.. ನಿಂತು ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ? ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ..

ನಾನೆಷ್ಟು ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ!!

Friday, March 21st, 2014

ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸಿದ್ದು ನೀನು, ಮಮ್ಮು ಉಣಿಸಿದ್ದು ನೀನು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತೋರಿದವಳು ನೀನು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿಸಿದ್ದು ನೀನು, ಮಾತ್ರ ನೀನು! ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಜಗವ ಕಂಡ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೋ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ಅರಳಿಸಿದ ಕಣ್ಣು ಹೊಲಸ ಕಂಡಿತು ತಿನ್ನಬಾರದ ತಿಂದೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೆ ನೀ ಹಿಡಿದ ಕೈ ಒದರಿ ಓಡಿದೆ, ನಾನೇ ಓಡಿದೆ.. ಓಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ.. ನಿಂತು ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ? ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ..

Jagobharat Unedited @ nelada maatu

Thursday, January 30th, 2014

Jagobharat Unedited @ nelada maatu

Thursday, January 30th, 2014

’ಆಪ್’ ಕೆ ಇರಾದೇ….

Friday, January 10th, 2014

ಮುಘಲರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೆಲ್ಲಿ!?

Wednesday, January 8th, 2014

ಅಂಡಮಾನಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ~ ೧

Thursday, January 2nd, 2014

ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಾ!?

Friday, December 20th, 2013

ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕಲಿಸಿದ ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ ಪಾಠ

Monday, December 9th, 2013

   

ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕಲ್ಲೆಸೆದವರ…. @ ಜಾಗೋಭಾರತ್ unedited

Friday, November 29th, 2013